नेभिगेसन

ब्याजदर

 

ब्याजदर
कार्तिक १ गते २०८० (१८ अक्टोबर , २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ७.७५%
२. नारी बचत ७.७५%
३. बाल बचत ७.७५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ८.००% ५,०००
५. प्रिमियम बचत खाता ८.२५% २५,०००
६. नौलो रेमिट बचत खाता ९.२५% १,०००
७. कल निक्षेप खाता ३.८७५ सम्म ०.००
८. फिक्स्ड डिपोजिट 
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) रेमिटेन्स एफडी संस्थागत(बार्षिक)
९. ३ महिना  १०.२५% ११.२५%  -
१०. ६ महिना १०.४०% ११.४०% ८.४०%
११. ९ महिना १०.६०% ११.६०% ८.६०%
१२. १ वर्ष देखि २४ महिना मुनि १०.७५% ११.७५% ८.७५%
१३. २ वर्ष देखि ३ वर्ष मुनि ११.००% १२.००% ९.००%
१४. ऋण र अग्रिम आधार दर +४.८० % सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१५. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१६. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
अश्विन १ गते २०८० (१८ सेप्टेम्बर , २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ८.५०% ५,०००
५. प्रिमियम बचत खाता ८.७५% २५,०००
६. नौलो रेमिट बचत खाता ९.७५% १,०००
७. फिक्स्ड डिपोजिट 
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) रेमिटेन्स एफडी संस्थागत(बार्षिक)
८. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि ११% १२%  -
९. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि ११.१५% १२.१५% ९.१५%
१०. ९ महिना देखि १ वर्ष ११.३०% १२.३०% ९.३०%
११. २४ महिना मुनि ११.५०% १२.५०% ९.५०%
१२. २ वर्ष देखि माथि ११.७५% १२.७५% ९.७५%
१३. ऋण र अग्रिम आधार दर +५.०० % सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१४. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१५. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

 

ब्याजदर
भाद्र १ गते २०८० (१८ अगष्ट , २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ८.५०% ५,०००
५. प्रिमियम बचत खाता ८.७५% २५,०००
६. नौलो रेमिट बचत खाता ९.७५% १,०००
७. फिक्स्ड डिपोजिट 
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) रेमिटेन्स एफडी संस्थागत(बार्षिक)
८. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि ११.१५% १२.१५%  -
९. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि ११.३०% १२.३०% ९.३०%
१०. ९ महिना देखि १ वर्ष ११.४५% १२.४५% ९.४५%
११. १ वर्ष देखि २ वर्ष ११.७५% १२.७५% ९.७५%
१२. २ वर्ष देखि ३ वर्ष १२.००% १३.००% १०.००%
१३. ३ वर्ष  १२.५०% १३.५०% १०.५०%
१४. ऋण र अग्रिम आधार दर +५.०० % सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१५. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१६. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
श्रावण १ गते २०८० (१७ जुलाई, २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ८.५०% ५,०००
५. प्रिमियम बचत खाता ८.७५% २५,०००
६. नौलो रेमिट बचत खाता ९.७५% १,०००
७. फिक्स्ड डिपोजिट 
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) रेमिटेन्स एफडी संस्थागत(बार्षिक)
८. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १०.१५% ११.१५%  -
९. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १०.३०% ११.३०% ८.३०%
१०. ९ महिना १०.४५% ११.४५% ८.४५%
११. १ वर्ष देखि २ वर्ष ११.७०% ११.७०% ८.७०%
१२. २ वर्ष माथि ११.२०% १२.२०% ९.२०%
१३. ऋण र अग्रिम आधार दर + ४.६०% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१४. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१५. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
आषाढ़ १ गते २०८० (१६ जून, २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ८.५०% ५,०००
५. प्रिमियम बचत खाता ८.७५% २५,०००
६. नौलो रेमिट बचत खाता ९.७५% १,०००
७. फिक्स्ड डिपोजिट  
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) रेमिटेन्स एफडी संस्थागत(बार्षिक)
८. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १०.६०% ११.६०%  -
९. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १०.७५% ११.७५% ८.७५%
१०. ९ महिना १०.९०% ११.९०% ८.९०%
११. १ वर्ष देखि २ वर्ष ११.१०% १२.१०% ९.१०%
१२. २ वर्ष माथि ११.२५% १२.२५% ९.२५%
१३. ऋण र अग्रिम आधार दर + ४.८०% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१४. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१५. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
जेष्ठ १ गते २०८० (१५ मे, २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ८.५०% ५,०००
५. प्रिमियम बचत खाता ८.७५% २५,०००
६. नौलो रेमिट बचत खाता ९.७५% १,०००
७. फिक्स्ड डिपोजिट  
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) रेमिटेन्स एफडी संस्थागत(बार्षिक)
८. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १०.६०% ११.६०%  -
९. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १०.७५% ११.७५% ८.७५%
१०. ९ महिना १०.९०% ११.९०% ८.९०%
११. १ वर्ष देखि २ वर्ष ११.१०% १२.१०% ९.१०%
१२. २ वर्ष माथि ११.२५% १२.२५% ९.२५%
१३. ऋण र अग्रिम आधार दर + ४.८०% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१४. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१५. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
वैशाख १ गते २०८० (१४ अप्रिल, २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ८.५०% ५,०००
५. प्रिमियम बचत खाता ८.७५% २५,०००
६. नौलो रेमिट बचत खाता ९.७५% १,०००
७. फिक्स्ड डिपोजिट  
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) रेमिटेन्स एफडी संस्थागत(बार्षिक)
८. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १०.६०% ११.६०%  -
९. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १०.७५% ११.७५% ८.७५%
१०. ९ महिना १०.९०% ११.९०% ८.९०%
११. १ वर्ष देखि २ वर्ष ११.१०% १२.१०% ९.१०%
१२. २ वर्ष माथि ११.२५% १२.२५% ९.२५%
१३. ऋण र अग्रिम आधार दर + ४.८०% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१४. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१५. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
चैत्र १ गते २०७९ (१५ मार्च, २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.००% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता ९.२५% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि ११.६०%  
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि ११.७०% ९.७०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि ११.८०% ९.८०%
१०. १ वर्ष देखि २ वर्ष मुनि ११.९०% ९.९०%
११. २ वर्ष १२.००%  १०.००% 
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ४.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १६.५०%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
फाल्गुन १, २०७९ (१३ फेर्ब्रुअरी, २०२३) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  अवधि व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि ११.८५%  
८. ६ महिना देखि ९ महिना मु ११.९५% ९.९५%
९. ९ महिना  १२.००% १०.००%
१०. १ वर्ष  १२.१०% १०.१०%
११. २ वर्ष १२.२०%  १०.२०% 
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
माघ १, २०७९ (१५ जनवरी, २०२३) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १२.१०% १०.१०%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मु १२.२०% १०.२०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १२.२५% १०.२५%
१०. १ वर्ष देखि २ वर्ष मुनि १२.३५% १०.३५%
११. २ वर्ष १२.५०%  १०.५०% 
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
पुस १, २०७९ (१६ डिसेम्बर, २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.००% ११.००%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.०५% ११.०५%
९. ९ महिना १३.१०% ११.१०%
१०. १ वर्ष १३.३०% ११.३०%
११. २४ महिना र माथि १३.३५% ११.३५%
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
मंसिर १, २०७९ (१७ नोभेम्बर २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.००% ११.००%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.०५% ११.०५%
९. ९ महिना १३.१०% ११.१०%
१०. १ वर्ष १३.३०% ११.३०%
११. २४ महिना र माथि  १३.३५% ११.३५%
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
कार्तिक १, २०७९ (१७ अक्टोबर २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.२०% ११.२०%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.३०% ११.३०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १३.३५% ११.३५%
१०. १३ महिना  १३.४५% ११.४५%
११. २४ महिना र माथि -- ११.४७%
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
आश्विन १, २०७९ (१७ सेप्टेम्बर २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.२०% ११.२०%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.३०% ११.३०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १३.३५% ११.३
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् सेवा उन्मुख
ईमेल गर्नुहोस् [email protected]
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७९२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्