नेभिगेसन

ब्याजदर

ब्याजदर
चैत्र १ गते २०७९ (१५ मार्च, २०२३) देखि लागु
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.२५%
२. नारी बचत ८.२५%
३. बाल बचत ८.२५%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.००% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता ९.२५% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि ११.६०%  
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि ११.७०% ९.७०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि ११.८०% ९.८०%
१०. १ वर्ष देखि २ वर्ष मुनि ११.९०% ९.९०%
११. २ वर्ष १२.००%  १०.००% 
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ४.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १६.५०%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
फाल्गुन १, २०७९ (१३ फेर्ब्रुअरी, २०२३) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि ११.८५%  
८. ६ महिना देखि ९ महिना मु ११.९५% ९.९५%
९. ९ महिना  १२.००% १०.००%
१०. १ वर्ष  १२.१०% १०.१०%
११. २ वर्ष १२.२०%  १०.२०% 
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
माघ १, २०७९ (१५ जनवरी, २०२३) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १२.१०% १०.१०%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मु १२.२०% १०.२०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १२.२५% १०.२५%
१०. १ वर्ष देखि २ वर्ष मुनि १२.३५% १०.३५%
११. २ वर्ष १२.५०%  १०.५०% 
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
पुस १, २०७९ (१६ डिसेम्बर, २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.००% ११.००%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.०५% ११.०५%
९. ९ महिना १३.१०% ११.१०%
१०. १ वर्ष १३.३०% ११.३०%
११. २४ महिना र माथि १३.३५% ११.३५%
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
मंसिर १, २०७९ (१७ नोभेम्बर २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.००% ११.००%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.०५% ११.०५%
९. ९ महिना १३.१०% ११.१०%
१०. १ वर्ष १३.३०% ११.३०%
११. २४ महिना र माथि  १३.३५% ११.३५%
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)/आधार दर (जुन धेरै हो)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
कार्तिक १, २०७९ (१७ अक्टोबर २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.२०% ११.२०%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.३०% ११.३०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १३.३५% ११.३५%
१०. १३ महिना  १३.४५% ११.४५%
११. २४ महिना र माथि -- ११.४७%
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
आश्विन १, २०७९ (१७ सेप्टेम्बर २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ८.४७%
२. नारी बचत ८.४७%
३. बाल बचत ८.४७%
४. मञ्जुश्री बिशेस बचत ९.४७% ५०००
५. प्रिमियम बचत खाता १०.००% २५०००
६. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
७. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १३.२०% ११.२०%
८. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १३.३०% ११.३०%
९. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १३.३५% ११.३५%
१०. १३ महिना  १३.४५% ११.४५%
११. २४ महिना र माथि -- ११.४७%
१२. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१३. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१४. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १७.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
भाद्र १, २०७९ (१७ अगस्ट, २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ७.२०%
२. नारी बचत ७.४५%
३. बाल बचत ७.४५%
४. मञ्जुश्री बचतविशेष ९.१५% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १२.००% १०.००%
७. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १२.०५% १०.०५%
८. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १२.१०% १०.१०%
९. १ वर्ष १२.१५% १०.१५%
१०. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
११. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१२. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १६.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
श्रावण १, २०७९ (१७ जुलाई, २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ७.२०%
२. नारी बचत ७.४५%
३. बाल बचत ७.४५%
४. मञ्जुश्री बचतविशेष ९.००% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १२.००% ११.००%
७. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १२.०५% ११.०५%
८. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १२.१०% ११.१०%
९. १ वर्ष  १२.१५% ११.१५%
१०. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
११. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१२. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
असार १, २०७९ (१५ जुन, २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ७.२०%
२. नारी बचत ७.४५%
३. बाल बचत ७.४५%
४. मञ्जुश्री बचतविशेष ९.००% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १२.००% ११.००%
७. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १२.०५% ११.०५%
८. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १२.१०% ११.१०%
९. १ वर्ष  १२.१५% ११.१५%
१०. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
११. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१२. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
जेठ १, २०७९ (१५ मे, २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ७.१५%
२. नारी बचत ७.४०%
३. बाल बचत ७.४०%
४. मञ्जुश्री बचतविशेष ७.६५% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि १२.००% ११.००%
७. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १२.०५% ११.०५%
८. ९ महिना देखि १ वर्ष मुनि १२.१०% ११.१०%
९. १ वर्ष  १२.१५% ११.१५%
१०. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
११. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१२. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
चैत्र १ २०७८ (१५ मार्च, २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ७.१५%
२. नारी बचत ७.४०%
३. बाल बचत ७.४०%
४. मञ्जुश्री बचतविशेष ७.६५% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना देखि ६ महिना मुनि ११.७१% १०.७१%
७. ६ महिना देखि ९ महिना मुनि १२.००% ११.००%
८. १ वर्ष  १२.१५% ११.१५%
९. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
१०. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
११. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
फाल्गुन १, २०७८ (१३ फेब्रुअरी २०२२) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ६.७५% ०.००
२. नारी बचत ७.००% ०.००
३. बाल बचत ७.००% ०.००
४. मञ्जुश्री विशेष बचत ७.२५% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना र माथि  ११.७१% १०.७१%
७. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
८. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
९. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
माघ १, २०७८ (१६ डिसेम्बर २०२१) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ६.५०% ०.००
२. नारी बचत ६.७५% ०.००
३. बाल बचत ६.७५% ०.००
४. मञ्जुश्री बचतविशेष ७.००% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना र माथि  १०.६५% ९.६५%
७. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
८. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
९. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
पुस १, २०७८ (१६ डिसेम्बर २०२१) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ६.००% ०.००
२. नारी बचत ६.२५% ०.००
३. बाल बचत ६.२५% ०.००
४. मञ्जुश्री विशेष बचत ६.५०% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना र माथि  १०.६५% ९.६५%
७. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
८. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
९. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
मंसिर १, २०७८ (१७ नोभेम्बर २०२१) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ६.००% ०.००
२. नारी बचत ६.२५% ०.००
३. बाल बचत ६.२५% ०.००
४. मञ्जुश्री विशेष बचत ६.५०% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना र माथि  १०.६५% ९.६५%
७. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
८. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
९. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)

 

ब्याजदर
आश्विन १, २०७८ (१७ सेप्टेम्बर २०२१) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ६.००% ०.००
२. नारी बचत ६.२५% ०.००
३. बाल बचत ६.२५% ०.००
४. मञ्जुश्री विशेष बचत ६.५०% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना - २३ महिना  ८.५०% ८.५०%
७. २ वर्ष र माथि ८.७५% ८.७५%
८. ऋण र अग्रिम आधार दर + ७.००% सम्म प्रिमियम(बार्षिक)
९. FD विरुद्ध ऋण FD दर + २.००%(बार्षिक)
१०. सबै निश्चित ब्याज दर ऋण उत्पादनहरू १५.००%(बार्षिक)
११. श्रावण २०७८ को आधार दर ८.९७%

 

<td style="width: 184.266px

ब्याजदर
भाद्र १, २०७८ (१७ अगस्ट २०२१) देखि लागू
क्रम संख्या विवरणको नाम बार्षिक ब्याजदर न्यूनतम ब्यालेन्स
१. नोर्मल सविङ्ग ६.००% ०.००
२. नारी बचत ६.२५% ०.००
३. बाल बचत ६.२५% ०.००
४. मञ्जुश्री विशेष बचत ६.५०% ५०००
५. फिक्स्ड डिपोजिट  
  कार्यकाल व्यक्तिगत(बार्षिक) संस्थागत(बार्षिक)
६. ३ महिना - २३ महिना  ८.५०% ८.००%
७. २ वर्ष र मा
सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् सेवा उन्मुख
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७९२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्