नेभिगेसन

ब्याज दर

Interest Rate
With effect from 1st Kartik, 2077 (17th October 2020)
S.N.  Name of Product  Interest Rate (p.a.)  Minimum Balance NPR
  1. Normal Saving Deposit 6.50% 0
  2. Nari Saving Deposit 6.75% 0
  3. Children Saving Deposit 6.75% 0
  4. Bishesh Bachat Khata 7.00% 5,000
  5.   Fixed Deposit
    Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)   
    3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%   
    2 Years and above 8.75% 8.25%   
  6. Loans and Advances Base rate + Up to 5.00% premium (p.a.)
  7. Loan against FD   FD Rate + 2.00% (p.a.)
  8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)
Interest Rate
With effect from 1st Ashwin, 2077 (17th September 2020)
S.N.  Name of Product  Interest Rate (p.a.)  Minimum Balance NPR
  1. Normal Saving Deposit 6.50% 0
  2. Nari/Children Saving Deposit 6.75% 0
  3. Saving Plus Deposit 7.00% 5,000
  4. Bishesh Bachat Khata 7.00% 5,000
  5.   Fixed Deposit
    Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)   
    3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%   
    2 Years and above 8.75% 8.25%   
  6. Loans and Advances Base rate + Up to 5.00% premium (p.a.)
  7. Loan against FD   FD Rate + 2.00% (p.a.)
  8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

*Base Rate: 10.02% and Interest Rate Spread: 4.69% (as of Shrawan End 2077)

सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् १ .सेवा उन्मुख २
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७८२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्
सजिलो माध्यम