नेभिगेसन

ब्याज दर

Filter By Date:

 

Interest Rate
With effect from 1st Ashwin, 2078 (17th September 2021)
S.N. Name of Product Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
       
1 Normal Saving Deposit 6.00% 0
2 Nari Saving Deposit 6.25% 0
3 Children Saving Deposit 6.25% 0
4 Bishesh Bachat Khata 6.50% 5000
5 Fixed Deposit    
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.50% 8.50%
  2 Years and above 8.75% 8.75%
6 Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7 Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8 All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)
9 Base Rate of Shrawan 2078 8.97%

 

 

Interest Rate
With effect from 1st Bhadra, 2078 (17th August, 2021)
S.N. Name of Product Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1 Normal Saving Deposit 6.00% 0
2 Nari Saving Deposit 6.25% 0
3 Children Saving Deposit 6.25% 0
4 Bishesh Bachat Khata 6.50% 5000
5 Fixed Deposit    
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%
  2 Years and above 8.75% 8.25%
6 Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7 Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8 All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

 

Interest Rate
With effect from 1st Shrawan, 2078 (16th July, 2021)
S.N. Name of Product Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1 Normal Saving Deposit 6.00% 0
2 Nari Saving Deposit 6.25% 0
3 Children Saving Deposit 6.25% 0
4 Bishesh Bachat Khata 6.50% 5000
5 Fixed Deposit    
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%
  2 Years and above 8.75% 8.25%
6 Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7 Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8 All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

 

 

 Interest Rate
With effect from 1st Asar, 2078 (15th June, 2021)
S.N. Name of Product Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1 Normal Saving Deposit 6.00% 0
2 Nari Saving Deposit 6.25% 0
3 Children Saving Deposit 6.25% 0
4 Bishesh Bachat Khata 6.50% 5000
5 Fixed Deposit
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%
  2 Years and above 8.75% 8.25%
6 Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7 Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8 All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

 

 

 Interest Rate
With effect from 1st Jestha, 2078 (15th May 2021)
S.N. Name of Product Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1 Normal Saving Deposit 6.00% 0
2 Nari Saving Deposit 6.25% 0
3 Children Saving Deposit 6.25% 0
4 Bishesh Bachat Khata 6.50% 5,000
5 Fixed Deposit
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%
  2 Years and above 8.75% 8.25%
6 Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7 Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8 All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

 

 Interest Rate
With effect from 1st Baisakh, 2078 (14th April 2021)
S.N. Name of Product Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1 Normal Saving Deposit 6.00% 0
2 Nari Saving Deposit 6.25% 0
3 Children Saving Deposit 6.25% 0
4 Bishesh Bachat Khata 6.50% 5,000
5 Fixed Deposit
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.00% 7.50%
  2 Years and above 8.25% 7.75%
6 Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7 Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8 All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

 

Interest Rate
With effect from 1st Chaitra, 2077 (14th March 2021)
S.N. Name of Product  Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1. Normal Saving Deposit 6.00% 0
2. Nari Saving Deposit 6.25% 0
3. Children Saving Deposit 6.25% 0
4. Bishesh Bachat Khata 6.50% 5,000
5. Fixed Deposit
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.00% 7.50%
  2 Years and above 8.25% 7.75%
6. Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7. Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

  

Interest Rate
With effect from 1st Falgun, 2077 (13th February 2021)
S.N. Name of Product  Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1. Normal Saving Deposit 6.00% 0
2. Nari Saving Deposit 6.25% 0
3. Children Saving Deposit 6.25% 0
4. Bishesh Bachat Khata 6.50% 5,000
5. Fixed Deposit
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.00% 7.50%
  2 Years and above 8.25% 7.75%
6. Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7. Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

 

Interest Rate
With effect from 1st Magh, 2077 (14th January 2021)
S.N. Name of Product  Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1. Normal Saving Deposit 6.00% 0
2. Nari Saving Deposit 6.25% 0
3. Children Saving Deposit 6.25% 0
4. Bishesh Bachat Khata 6.50% 5,000
5. Fixed Deposit
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.00% 7.50%
  2 Years and above 8.25% 7.75%
6. Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7. Loan against FD FD Rate + 2.00% (p.a.)
8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

 

Interest Rate
With effect from 1st Poush, 2077 (16th December 2020)
S.N. Name of Product  Interest Rate (p.a.) Minimum Balance NPR
1. Normal Saving Deposit 6.00% 0
2. Nari Saving Deposit 6.25% 0
3. Children Saving Deposit 6.25% 0
4. Bishesh Bachat Khata 6.50% 5,000
5. Fixed Deposit
  Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)
  3 Months - 23 Months 8.00% 7.50%
  2 Years and above 8.25% 7.75%
6. Loans and Advances Base rate + Up to 7.00% premium (p.a.)
7. Loan against FD   FD Rate + 2.00% (p.a.)
8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)
Interest Rate
With effect from 1st Mangsir, 2077 (16th November 2020)
S.N.  Name of Product  Interest Rate (p.a.)  Minimum Balance NPR
  1. Normal Saving Deposit 6.50% 0
  2. Nari Saving Deposit 6.75% 0
  3. Children Saving Deposit 6.75% 0
  4. Bishesh Bachat Khata 7.00% 5,000
  5.   Fixed Deposit
    Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)   
    3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%   
    2 Years and above 8.75% 8.25%   
  6. Loans and Advances Base rate + Up to 5.00% premium (p.a.)
  7. Loan against FD   FD Rate + 2.00% (p.a.)
  8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)
Interest Rate
With effect from 1st Kartik, 2077 (17th October 2020)
S.N.  Name of Product  Interest Rate (p.a.)  Minimum Balance NPR
  1. Normal Saving Deposit 6.50% 0
  2. Nari Saving Deposit 6.75% 0
  3. Children Saving Deposit 6.75% 0
  4. Bishesh Bachat Khata 7.00% 5,000
  5.   Fixed Deposit
    Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)   
    3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%   
    2 Years and above 8.75% 8.25%   
  6. Loans and Advances Base rate + Up to 5.00% premium (p.a.)
  7. Loan against FD   FD Rate + 2.00% (p.a.)
  8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)
Interest Rate
With effect from 1st Ashwin, 2077 (17th September 2020)
S.N.  Name of Product  Interest Rate (p.a.)  Minimum Balance NPR
  1. Normal Saving Deposit 6.50% 0
  2. Nari/Children Saving Deposit 6.75% 0
  3. Saving Plus Deposit 7.00% 5,000
  4. Bishesh Bachat Khata 7.00% 5,000
  5.   Fixed Deposit
    Tenure Individual (p.a.) Institutional (p.a.)   
    3 Months - 23 Months 8.50% 8.00%   
    2 Years and above 8.75% 8.25%   
  6. Loans and Advances Base rate + Up to 5.00% premium (p.a.)
  7. Loan against FD   FD Rate + 2.00% (p.a.)
  8. All Fixed Interest Rate Loan Products 15% (p.a.)

*Base Rate: 10.02% and Interest Rate Spread: 4.69% (as of Shrawan End 2077)

सहयोग चाहियो? हाम्रो काम र लक्ष्यहरू महसुस गर्न, मन्जुश्री परिवारका प्रत्येक सदस्यले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल र मानको विश्वास गर्दै निम्न मूल्य र जिम्मेवारीहरू पालन ​​गर्ने छन् १ .सेवा उन्मुख २
ईमेल गर्नुहोस् info@manjushreefinance.com.np
सम्पर्क गर्नुहोस् ९७७ -१ - ४७८२५१७
समाचार र घटनाहरू
सबै हेर्नुहोस्
सजिलो माध्यम